Domů » Software » Expedičný a výrobný systém

Expedičný a výrobný systém

Expedičný a výrobný systém rieši procesy spojené s prípravou dodávok váženého i neváženého skladu. Podporuje príjem, evidenciu a spracovanie odberateľských objednávok a ich zaradenie do rozvozných trás.

Expedičný a výrobný systém

Expedícia viac objednávok súčasne

Podporuje evidenciu prepravných balení tvoriacich dodávku (objednávku)

Umožňuje združiť viac položiek dodávky do jedného prepravného balenia (ako vážené, tak kusové)

Umožňuje kontrolovať celkovú hmotnosť prepravných balení pre nakládke

Podporuje výstupnú kontrolu dodávok pri nakládke v troch voliteľných režimoch

Umožňuje kontrolovať hmotnosť váženého tovaru na príjme a generovať skladovú príjemku

Podporuje evidenciu šarží expedovaného i prijímaného tovaru

Informácie

Privezú vám čerstvé suroviny, vy ich roztriedite, dáte do výroby. Surovina stále putuje a sledovať jej pohyb a zásoby alebo to, čo sa z nej vyrobilo je niekedy komplikované. K dokonalému prehladu vám poslúži informačný systém výroby a expedície.

Informačný systém výroby a expedície funguje na princípe jedneho skladu. Ten môže byť rozdelený na ľubovoľný počet samostatných evidencii

Pre lepšie pochopenie si zvolíme štyri sklady týkajúce sa mäsa a to:

Sklad čerstvého surového mäsa: patrí sem nakupované nerozrobené mäso

Sklad mrazeného mäsa: obsahuje všetky mrazené položky, či sa jedná o surové mäso alebo o suroviny pre výrobu

Sklad rozrobeného mäsa (suroviny pre výrobu): obsahuje rozrobené mäso určené pre výrobu alebo k predaju či prevodu do vlastných predajní

Sklad mäsových výrobkov: produkty vlastnej výroby určené k predaju či k prevodu do vlastných predajní

Informačný systém výroby a expedície však vytvoríme zákazníkovi na mieru. Nejedná sa o jeden pevne daný model, ale o flexibilné riešenie, ktoré splní aj špecifické požiadavky zákazníka.

Parametre

Pre príjem kupovaného surového mäsa aj expedíciu mäsa slúži ľubovolný počet vážiacich terminálov. Ich použitie je možné v dvoch funkciach a to príjem alebo expedícia. Vďaka tomuto dvojitému využitiu sa šetrí nielen priestor, ale tiež vynaložené finančné prostriedky.

Samotný proces príjmu je jednoduchý. Navolí sa príjmová funkcia, ktorá ponúkne možnosť zvoliť, či sa bude prijímať surové alebo mrazené mäso a suroviny. Podľa zvolenej varianty sa začne prijímany sortiment naskladňovať buď do skladu čerstvého mäsa alebo do skladu mrazeného mäsa.

Príjem počíta tiež s možnosťou nákupu už rozrobeného mäsa, ktoré sa zapíše priamo do skladu rozrobeného mäsa (suroviny pre výrobu). Všetok sortiment sa príjíma v nastavených nákupných cenách od daného dodávateľa.

Expedícia prebieha na rovnakých vážnych termináloch s jedinou zmenou – použije sa funkcia expedičného profilu. Ten obsahuje podľa voľby buď len položky zo skladu rozrobeného mäsa alebo mäsových výrobkov. V obidvoch prípadoch sa expeduje na základe objednávok odberateľov.

Ku každej objednávke sa generuje výdajka obsahujúca rozrobené mäso a sortiment sa vydáva v aktuálnych skladových cenách.

Cesta mäsa medzi skladmi

Keď čerstvé surové mäso vstúpi do prvej časti skladového reťazca, má pred sebou cestu, na ktorej nielenže mení svoju podobu, ale musí sa tieť pohybovať “papierovo”.

Prvým krokom je teda príjem mäsa z nákupu do skladu čerstvého surového mäsa. Ak sa rozhodneme, že chceme mäso zmraziť, je nutné ho previesť do skladu mrazeného mäsa. Na základe zváženia mäsa na váhe, nezahrnuté do systému, sa do počítača vytvorí doklad s názvom “Prevod z karty na kartu”, ktorý zodpovedá položke mrazeného mäsa. Tvorba dokladu zaisťuje, že možstvo tovaru aj jeho hodnota vstupnej položky sa rovná možstvu a hodnote výstupnej položky. Pokiaľ má byť mäso vydané do skladu rozrobeného mäsa, urobí sa to rozrábkovým predpisom.

Po rozrábke mäso putuje do skladu mäsových výrobkov, kedy je výdaj zo skladu realizovaný buď expedíciou (v prípade, že sa z neho nebude nič vyrábať) alebo prostredníctvom receptúry.

Vyrobené mäsové výrobky sú prijaté do poslednej časti svojho putovania, teda do skladu mäsových výrobkov a to vážením na važiacom terminále, ktorý je začlenený do systému. Program po zvážení automaticky vygeneruje príjemku zváženého výrobku a výdajku surovím podľa receptúry daného výrobku.

Ocenenie výrobku sa uskutočňuje na základe skladových cien použitých surovín a to nasledovne. Spočítajú sa repetúrou stanovenou množstvom surovín vynásobenou aktuálnou skladovou cenou surovín a výsledok sa vydelí množstvom naskladňovaného výrobku.

Výsledkom je tak jednotková cena výrobku, v ktorej sa uskutoční príjem do skladu. Z poslednej časti svojho putovania, teda zo skladu mäsových výrobkov dochádza na výdaj a expedíciu.

Nezávazná poptávka

Vyplňte a odešlete formulář nebo nám zavolejte +420 267 997 111