Domů » Spoločnosť » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Záručné podmienky

 1. Rozsah poskytovanej záruky
  1. Na všetky zariadenia v ponuke Novum Global, spol. s r.o. je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.
  2. Náklady na dopravu (spojené s prepravou reklamovaného tovaru a prípadným výjazdom servisného technika) hradí kupujúci.
  3. Na inštalované softvérové produkty, ku ktorým nie je priložená licenčná karta produktu, popr. licenčná zmluva, alebo je používanie softvérového produktu licenčnou kartou produktu obmedzené (demo verzia, verzia na skúšku, časovo obmedzená verzia, voľne šíriteľné softvérové produkty a pod.) nemá kupujúci právny nárok, predajca neručí za funkčnosť týchto softvérových produktov a prípadné škody spôsobené ich používaním.
  4. Záruka sa nevzťahuje na opravy porúch či poškodenia spôsobených vandalizmom, alebo neodborným používaním zariadenia.
  5. Záruka sa nevzťahuje na opravy porúch či poškodenia spôsobených osobou, ktorá nie je oprávnená používať zariadenie.
  6. Záruka se nevzťahuje na prípravu, kalibráciu a úradné overenie váh, pokiaľ to priamo nesúvisí s vykonaním záručného servisu.
  7. Kupujúci nemá právo porušiť licenčnú dohodu na komunikačný modul a licencovanú verziu EPROM, ani tieto produkty šíriť.
 2. Miesto na uplatnenie reklamácie
  1. Reklamáciu je možné uplatniť v mieste predaja tovaru, alebo u autorizovaného partnera. Bez ohľadu na miesto predaja je vždy možné reklamáciu uplatniť v centrále spoločnosti. Záručné opravy a ich charakter zásadne posudzuje servisné oddelenie Novum Global, spol. s r.o.
 3. Postup pri reklamácii tovaru
  1. Pri reklamácii tovaru je potrebné predložiť doklad o kúpe t.j. Dodací (záručný) list, kde je uvedené výrobné číslo a dátum, kedy bol tovar dodaný. Bez tohto dokladu nebude možné reklamáciu uznať. Výrobok je potrebné predložiť na reklamáciu úplný v originálnom balení, vrátane dokumentácie a príslušenstva. Za určitých podmienok (po dohode) je možné tovar predložiť bez originálneho balenia, avšak v takom balení, ktoré zabráni poškodeniu reklamovaného tovaru.
 4. Mechanické poškodenie prepravou
  1. Reklamáciu mechanicky poškodeného výrobku je zákazník povinný pri osobnom odbere uplatniť ihneď pri prevzatí. Pri použití služieb dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákona či Obchodného zákonníka a zákazník je povinný akékoľvek poškodenie reklamovať u dopravcu ihneď pri preberaní tovaru. Na neskôr zistené mechanické poškodenia sa záruka nevzťahuje!
 5. Záverečné ustanovenia
  1. Záručný list (Dodací list) je dôkazom práva používateľa. Patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Vo vlastnom záujme ho preto starostlivo uschovajte. Pri každej reklamácii je potrebné tento záručný list, spolu s faktúrou o predaji predložiť dodávateľovi.
  2. Dodávateľ poskytuje používateľovi záruku za podmienok dodržania spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, alebo inými ustanoveniami k prevádzke.
  3. Pri záručných opravách sa záruka automaticky predĺži o čas tejto opravy.
 6. Zoznam zariadení s inou dĺžkou trvania záruky než 24 mesiacov:
Zariadenia: Doba záruky:
Mobilné vážiace systémy BRUSS 12 mesiacov
Baliace stroje Digi, Henkovac, Mecapack 12 mesiacov
Nárezové stroje Boston 12 mesiacov
Aplikačné a informačné systémy GS 6 mesiacov
Záložný zdroj (UPS) 6 mesiacov
repasované váhy 12 mesiacov
Termohlavy do všetkých zariadení 6 mesiacov
Akumulátory, batérie 3 mesiace
Späť na začiatok